آپدیت کنید! باگ امنیتی مهم در sudo دسترسی روت را برای کاربران محدود شده باز می‌کند.

مشکلی امنیتی در ابزار sudo یکی از کلیدی‌تری ابزارهای ترمینال لینوکس باعث شده که کاربرانی دسترسی آن‌ها به روت محدود شده هم بتوانند دستورات خود را با دسترسی روت اجرا کنند.